Stavba fary

 

4.1.3.  Stavba fary

                                               U z n e s e n i e

Rím. kat. cirkevný výbor na svojej  riadnej schôdze dňa 15.X.1949. sa usniesol, že sa čím skorej započne so stavbou fary. Stavbu prevedie firma A. Zaoral, staviteľ z Trnavy. Náklad sa bude hradiť z peňazí, ktoré sa pozbieraly medzi veriacimi po farnosti. Cirkevný výbor  svoje usnesenie podopiera tým, že nateraz nie je možné stavať kostol a fara je v desolátnom stave a začína sa rúcať, preto je lepšie postaviť faru."

                                                           Zeleneč dňa 15. októbra 1949

                                  

                                   Z a d á v a c í   z á p i s

Na základe usnesenia cirkevného výboru c Zelenči dňa 13.X.1949 zadáva sa prevedenie stavebných a remeselných prác farskej budovy v Zelenči fe Anton Zaoral, pod. stavieb v Trnave, na pevné jednotkové ceny, uvedené v jej ponuke zo dňa 12.X.1949. Vzhľadom na menšie množstvo skutočných výmer, oproti výmerám uvedeným v rozpočte, fa prevedenú prácu riadne vyúčtuje podľa smerníc uvedených v ponuke. Fa s prácou započne v najkratšej dobe a bude v nej pokračovať tak, aby hrubá stavba do konca roka bola pod strechou a celá stavba ukončená 31.V.1950. Zárobkové výkazy budú fe preplatené v hodnote 95 % z celkovej sumy a zbývajúcich 5 % bude činiť  kolaudačnú rátu. Po prevedenej kolaudácii táto ráta sa sníži na 3 % a bude slúžiť po dobu jedného roku ako kaucia. Kaucia može byť nahradená záručným listom niektorého peňažného ústavu.

 

Dňa 26. IX.1949 žiada miestny správca farnosti vdp. Ján Venger  Krajský národný výbor v Trnave o pridelenie 10-15.000 tehiel na stavbu farskej budovy. 10. augusta 1949, č.j. 278/1949 prosí Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy v Bratislave, aby z revízneho majetku Družnej Kapituly bratislavskej bola pridelená ríms. – kat. cirkevnej obci Zeleneč čiastka z parcely 278/1 vo veľkosti 31 a 25.m2. 9. augusta 1949  pod č.j. 267/1949 žiada o vydanie stavebného povolenia od Štátneho. stavebného úradu v Trnave. Azda najotrasnejšie svedectvo o stave zelenečskej farskej budovy vydala komisia v zložení zástupcov ONV Trnava, Štátneho stavebného úradu Trnava, zástupcu MNV Zeleneč a miestneho duchovného správcu farnosti zo dňa l. júla 1949. Po mnohých ďalších žiadostiach, prosbách, chodeniach, konečne sa k stavbe novej farskej budovy pristúpilo a v presne stanovených termínoch bola budova aj dokončená. Škoda veľká, že budova je pomerne malá, skutočne súca len na bývanie miestneho duchovného. V prípade kňazskej rekolekcie  alebo iných väčších príležitostí sa musí využívať skladový priestor pod kostolom. Posledné nevyhnutné práce boli na tejto novej farskej budove urobené v rokoch 1991 - 2004. Išlo o výmenu elektrických vodičov, o inštaláciu plynového kúrenia, namiesto trativodu bol urobený biologický septik,  priestranstvo manzardky bolo přestávané  na knižnicu a bolo  vybavené úplným sociálnym zariadením. Ďalej bolo vymenené el. čerpadlo v studni, kníhy  spod kostolnej  veže boli prenesené do novovytvorenej knižnice a do nových knižničných priestorov. Inak budova je suchá, dobre situovaná, dostatočne svetlá. Jedno však odrádza  kňazov od uchádzania sa o miesto duchovného v Zelenči: nemá žiadne súkromie!

Použité pramene:

1. Historia domus II. Archív farského úradu Zeleneč

2. Agenda zo stavby fary. - Archív farského úradu Zeleneč

3. Osobné poznatky autora